กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/หน่วยงาน/บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรประจำกองอายุรกรรม

ยศ-ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน

น.อ.หญิง วนิดา
ป้อมประสิทธิ์
พ.อ.อ. เมธัส
เดชเสน
เสมียน
จ.ต.หญิง ศิรินันต์
ชีวรัตน์
จ.ต.หญิง อรนิดา
ปูคะภาค
น.ส. ปทุม
โฉมจุ้ย
น.ส. นันทิภาคย์
ศรีษะสุวรรณ์
นาย จักราวุธ
ตันตยานนท์
น.ส. วิราภรณ์
ภู่ทอง