กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/หน่วยงาน/บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรประจำกองอายุรกรรม

ยศ-ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
ตำแหน่ง

น.อ.หญิง วนิดา
ป้อมประสิทธิ์
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
นายทหารธุรการ
พ.อ.อ. เมธัส
เดชเสน
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน
จ.ท.หญิง ศิรินันต์
ชีวรัตน์
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
จ.ต.หญิง อรนิดา
ปูคะภาค
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
น.ส. ปทุม
โฉมจุ้ย
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนนิสิตแพทย์
น.ส. มณี
ศรีอัมพร
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน
น.ส. เสาวลักษณ์
เลิศกลาง
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ