กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/หน่วยงาน/รายนามผู้อำนวยการ

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

รายนามผู้อำนวยการ

ลำดับ
ยศ-ชื่อ
นามสกุล
ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง

19
น.อ.หญิง ดวงกมล
วงษ์สวรรค์
ต.ค.2566 - ปัจจุบัน
18
น.อ.หญิง อุษณีย์  
สุนันท์
ต.ค.2563 - ก.ย. 2566
17
พล.อ.ต. ธนาสนธิ์
ธรรมกุล
ต.ค.2560 – ก.ย.2563
16
พล.อ.ต. เดชพนต์
โลหะนะ
ต.ค.2556 – ก.ย.2560
15
น.อ.หญิง ศันสนีย์  
เอกเผ่าพันธุ์
ต.ค.2550  - ก.ย.2556
14
พล.อ.ท. กลศร      
ภัคโชตานนท์   
ต.ค.2546 - 10 ต.ค.50
13
พล.อ.ต. บรรหาร
กออนันตกูล
ต.ค. 2543- ก.ย.2546
12
น.อ. สมชาย
มีมณี
ต.ค. 2539- ก.ย. 2543
11
พล.อ.ต. พล.อ.ต.วิศิษฐ์
ดุสิตนานนท์
ต.ค. 2536- ก.ย. 2539
10
พล.อ.ต.หญิง โอบแก้ว
ดาบเพ็ชร
ต.ค. 2535- ก.ย. 2536
9
พล.อ.ต. ไพฑูรย์
จ๋วงพานิช
ต.ค. 2533- ก.ย. 2535
8
พล.อ.ต. บรรเจิดศักดิ์
อากาศบดี
ต.ค. 2531- ก.ย. 2533
7
พล.อ.ต. สมบัติ
ธีระวุฒิ
ต.ค. 2527- ก.ย. 2531
6
พล.อ.ต. สุหัท
วัฒนพงศ์
ต.ค. 2524- ก.ย. 2527
5
พล.อ.ท. ประพัตรา
ตัณฑ์ไพโรจน์
ต.ค. 2520- ก.ย. 2524
4
พล.อ.ต. อาวุธ
สิริกรรณะ
ต.ค. 2516- ก.ย. 2520
3
น.อ. วิรัช
สกุลทับ
ต.ค.2513 – ก.ย.2516
2
น.อ. สนอง
สุขเสงี่ยม
ต.ค.2508 – ก.ย.2513
1
พล.อ.ท. น้อย
ปาณิกบุตร
ต.ค. 2506 - ก.ย.2508