กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

ปณิธาน

“โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พระนามพระองค์ทรงพระราชทาน เราทุกคนล้วนภูมิใจในเกียรตินี้ จะมุ่งมั่นตั้งใจทำงานสมานสามัคคี ทำความดีเทิดไท้องค์ราชันย์”

พันธกิจ

  • เป็นโรงพยาบาลของกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ
  • ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  • ให้การศึกษาอบรม นิสิตแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาล “พลังของแผ่นดิน” มีคุณภาพชั้นนำ เป็นที่ไว้วางใจ