กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/การศึกษาก่อนปริญญา

ข้อมูลทั่วไปและความเป็นมา

          โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 280 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา ในเขต เลขที่ 171 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูงชั้นนำ ขนาด 800 เตียง ความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลภูมิพอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ เริ่มต้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย จึงร่วมมือกันในโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกองทัพอากาศหรือ “โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่” มีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2531 ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเปิดรับผู้เข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2531 เป็นปีการศึกษาแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแพทย์จากผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

          ต่อมาโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศ กับคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการสานต่อการพัฒนาและปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือครั้งล่าสุด ในวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555 ณ ห้องรับรองพิเศษ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอกอิทธพร ศุภวงศ์ และอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นผู้ลงนาม

 

ประวัติโครงการผลิตแพทย์ร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2531 - พ.ศ.2548 โครงการการศึกษาแพทย์แนวใหม่ (รับผลิตแพทย์จากผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี)
พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท (CPIRD, ODOD) ภายใต้แผนการลงทุนขนาดใหญ่ภาครัฐ (Mega project)
พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวขนบท (CPIRD) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560 โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน โครงการรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

 


หลักสูตร

        กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรมวิชาอายุรศาสตร์สำหรับการศึกษาก่อนปริญญา หลักสูตรแพทยศาสตร์บันฑิต โดยเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหลักสูตร 6 ปี จัดการศึกษาระดับพรีคลินิค 3 ปี (ปี 1, 2, 3) ที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับคลินิก 3 ปี (ปี 4, 5 และ 6) ที่ กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ  ประกอบด้วย

วิชาหลัก

ชั้นปี 4

 • รายวิชา 3000441        THEO MED SEC6
 • รายวิชา 3000443        COMP MED I SEC6
 • รายวิชา 3000445        PERFORM MED I SEC6

ชั้นปี 5

 • รายวิชา 3000505        CHRON PALLIA CARE SEC6
 • รายวิชา 3000507        PSYCH/MENT HLTH SEC6
 • รายวิชา 3000545        AMBU/FAM MED SEC6

ชั้นปีที่ 6

 • รายวิชา 3000685        SKIL MED II SEC6
 • รายวิชา 3000686        CLIN MED II SEC6

วิชาเลือก (ปรับเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษาตามความเหมาะสม)

ชั้นปีที่ 5

 • รายวิชา 3033511        BAS NEPHRO MS SEC6 (โรคไตพื้นฐานสำหรับนิสิตแพทย์)
 • รายวิชา 3033512        GEN AMBU MED SEC6 (อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกทั่วไป)
 • รายวิชา 3033513        INTER CARDIAC CARE SEC6 (ประสบการณ์ทางคลินิกในหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตโรคหัวใจ)
 • รายวิชา 3033514        GASTRO HEPATO SEC6 (ประสบการทางคลินิกด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ)
 • รายวิชา 3033515        CRIT CARE MED SEC6 (เวชบำบัดวิกฤตทางอายุรศาสตร์)
 • รายวิชา 3033516        CLIN EXP ID SEC6 (ประสบการณ์ทางคลินิกด้านโรคติดเชื้อ)

ชั้นปีที่ 6

 • รายวิชา 3020620        CLIN CARDIO SEC6
 • รายวิชา 3020665        CLIN ID/HIV MED II SEC6
 • รายวิชา 3020677        PRAC NEPHRO MS SEC6


คณะกรรมการ ปีการศึกษา 2566

 1. น.อ.หญิง อุษณีย์  สุนันท์                    เป็นที่ปรึกษา
 2. น.อ.หญิง ปิยะวดี  หอมไกรลาศ             เป็นที่ปรึกษา
 3. น.อ.ไกรพล  ทักษ์ประดิษฐ์                   เป็นประธานกรรมการ
 4. น.ท.อภินันท์  อวัยวานนท์                    เป็นกรรมการ
 5. น.ท.หญิง อินทิรา  อุไรเลิศ                  เป็นกรรมการ
 6. น.ท.จรัส  ปิตวิวัฒนานนท์                   เป็นกรรมการ
 7. น.ท.เกียรติภูมิ  บูรณวนิช                    เป็นกรรมการ
 8. น.ท.สรพงษ์  มัณยานนท์                    เป็นกรรมการ
 9. น.ต.หญิง สุรีย์  อยู่วรรณกุล                เป็นกรรมการ
 10. ร.อ.หญิง ภัทราภรณ์  ปิยภัณฑ์             เป็นกรรมการและเลขานุการ
 11. ร.อ.หญิง ณัฐพร  อุตตมธนินทร์            เป็นกรรมการ
 12. ร.อ.หญิง มโนชา  มงคลิก                   เป็นกรรมการ 
 13. ร.อ.หญิง สุญาณี  แม้นสงวน               เป็นกรรมการ
 14. ร.ท.ณัฐกิตติ์  ชวประดิษฐ์                    เป็นกรรมการ
 15. ร.ท.หญิง นิชา  รวมทรัพย์                   เป็นกรรมการ
 16. ร.ท.หญิง เพ็ญพิชชา  ลิ้มประเสริฐ          เป็นกรรมการ
 17. ร.ท.ณัฐพล  แก้วประเสริฐ                   เป็นกรรมการ
 18. ร.ท.หญิง กวิตา จินตนาปราโมทย์           เป็นกรรมการ
 19. น.ส. ปทุม โฉมจุ้ย                            เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณกฯ มีหน้าที่ คือ จัดทำหลักสูตรและวางแผนการสอนนิสิตแพทย์ และประสานงานกับกองแพทย์ศาสตร์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ. เรื่องการสอนนิสิตแพทย์


ผู้ประสานงาน

          คุณ ปทุม โฉมจุ้ย เจ้าหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ กองอายุรกรรม โทร. 02-534-7340-41 Email: BAH.med.undergrad@gmail.com