เวปไซต์กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง สำคัญ "รู้ เร็ว รอด"

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Stroke "Center of Excellence" Bhumibol Adulyadej hospital


ความเป็นมา

      ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เริ่มจากการได้รับอนุญาตให้เปิด stroke corner ที่ห้องฉุกเฉิน ในสมัยที่ พลอากาศโท กลศร ภัคโชตานนท์ เป็นผู้อำนวยการกอง และพัฒนามาเป็นหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือสมอง ในสมัยของ นาวาอากาศเอกหญิง ศันสนีย์ เอกเผ่าพันธ์ เป็นผู้อำนวยการกอง เริ่มดำเนินงานเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา มุ่งเน้นให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน โดยใช้หอผู้ป่วยอายุรกรรม 8/2 เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน การดำเนินงานในปัจจุบัน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.ภูมิพลฯ ได้ย้ายมาอยู่ที่บริเวณ 8/3 และได้ขยายบทบาทร่วมกับคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Service Plan) เขต 13 กระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโรคหลอดเลือดสมองในเครือข่ายที่ 5 เขตสุขภาพที่ 13 รับผิดชอบประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือ มีขีดความสามารถให้การวินิจฉัย รักษาและฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบและหลอดเลือดสมองแตกครบวงจร ตั้งแต่การรักษาทางการให้ยาละลายลิ่มเลือด จนถึง Intervention neuroradiology และการผ่าตัด โดยความร่วมมือของทีมสหสาขาทั้ง อายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ รังสีแพทย์ แพทย์ฉุกเฉิน พยาบาล เจ้าหน้าที่ ให้การดูแล ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างและครอบครัวกองทัพอากาศ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่


พันธกิจ

  1. เป็นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่มีคุณภาพระดับประเทศ
  2. ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟูและป้องกันโรคหลอดเลือดสมองอย่างมีคุณภาพ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
  3. ให้การศึกษาอบรมนิสิตแพทย์ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐานในด้านโรคหลอดเลือดสมอง

การดำเนินงาน

          ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ดำเนินงานด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ อายุรกรรม ศัลยกรรม เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รังสีวิทยา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกรรม โภชนบำบัด ห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ และเวชศาสตร์ครอบครัว

แผนภูมิการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดสมองสมอง ซึ่งประกอบด้วยทีมสหสาขา 10 สาขา 

         


          ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรคพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพการดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตราฐาน (Certified Primary Stroke Center)

- ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 - 5 มีนาคม 2563 

- ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 - 4 เมษายน 2567 

 

ข้อมูลเผยแพร่การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน สามารถสืบค้นได้จากลิ้งค์ --> BAH Stroke Center Channel

นอกจากนี้สามารถติดตามสาระความรู้และกิจกรรมของศูนย์โรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์แพทย์ทหารอากาศ ได้จาก Facebook Fanpage --> Fanpage BAH Stroke Center