สำหรับแพทย์ประจำบ้าน
      - ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ปี
      - ขั้นตอนการรับสมัคร (ตามเอกสารของ รวอ.)
      - อัตราการรับสมัคร จำนวน 14 อัตรา