สำหรับแพทย์ต่อยอด


  1. สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
          - ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี
          - ขั้นตอนการรับสมัคร (ตามเอกสารของ รวอ.)
          - อัตราการรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา

  2. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
          - ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี
          - ขั้นตอนการรับสมัคร (ตามเอกสารของ รวอ.)
          - อัตราการรับสมัคร จำนวน 3 อัตรา

  3. สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
          - ระยะเวลาฝึกอบรม 2 ปี
          - ขั้นตอนการรับสมัคร (ตามเอกสารของ รวอ.)
          - อัตราการรับสมัคร จำนวน 2 อัตรา

  4. อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
          - ระยะเวลาฝึกอบรม 1 ปี
          - ขั้นตอนการรับสมัคร (ตามเอกสารแพทยสภาตามแนบ)
          - อัตราการรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา