กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/Activity/รายละเอียดข่าว

Survival Guide in Residency Training 2565 จาก อ.อนุตตร อ.สัญสณีย์

วันที่ created 4 มิ.ย. 2565 20:47 วันที่ edited 21 ส.ค. 2565 20:41 | เข้าชมแล้ว 1095 | admin2

ของฝากสําหรับแพทย์ประจําบ้านอายุรศาสตร์

"Survival Guide in Residency Training"

1. อย่าท้อและเสียขวัญ มีอารมณ์ขันบ้าง ทัศนคติที่ดี คิดบวกจะทําให้เราทุกคนผ่านการฝึกอบรมไปได้อย่างสบาย ๆ

2. ถามคําถามและขอความช่วยเหลือ แพทย์ประจําบ้านไม่ได้ถูกคาดหวังให้รู้ทุกอย่าง อย่าอายและกลัวที่จะถามอาจารย์ รุ่นพี่ และเพื่อนแพทย์ประจําบ้าน รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ และ อย่าลืมว่าปัญหาอื่น ๆ ทีไม่ใช่เรื่องงาน พวกเราทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือ

3. ดูแลตัวเอง นอนหลับเมื่อมีโอกาส อย่าลืมทานอาหาร และออกกําลังกาย หาเวลาอยู่กับครอบครัว และพบปะเพื่อน ๆ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกําลังใจให้กับพวกเราได้เสมอ

4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุก ๆ คน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดบรรยากาศการทํางานที่ดี และมีส่วนที่ทําให้การฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีความสุข

5. มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และความสนใจที่จะเรียนรู้ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแพทย์ประจําบ้าน แต่อย่าทํางานหนักจนเผาผลาญตัวเองมากเกินไปในเดือนแรก ๆ แต่อย่าอยู่ในโซนสบาย ๆ ไปเรื่อย ๆ ต้องค่อย ๆ ปรับตัวให้ได้

6. ดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในสิ่งที่ทํา เรียนรู้จากผู้ป่วย อ่านหนังสือจากปัญหาของผู้ป่วยจะจดจําได้ดีกว่าอ่านหนังสือไปเรื่อย ๆ และที่สําคัญต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเสมอ พวกเราจะสอบผ่านได้อย่างไม่ยากเย็น

7. อย่าผลัดวันประกันพรุ่งในเรื่องสําคัญ เพราะมีผลต่อการประเมินเพื่อขึ้นชั้นปีและเพื่อวุฒิบัตร แต่แพทย์ประจําบ้านมักไม่ทําอย่างสม่ําเสมอ เพราะคิดว่าไม่เร่งรีบ จะไปทําในช่วงปลายปีใกล้สอบ เช่น การทํา EPA และ E-Portfolio ตามที่กําหนด รวมถึงงานวิจัย ถ้าทยอยทําทีละน้อยจะช่วยให้ไ้ม่ต้องรีบทําตอนใกล้สอบ

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์

อดีตประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ ฯ และอาจารย์พิเศษ หน่วยอายุรศาสตร์โรคไต

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

4 มิ.ย.2565 


"Medical resident survival tips"

1. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง (ทั้ง กาย วาจา ใจ และความรู้)

2. ปัญหาเกิดได้เสมอ ไม่ต้องอายที่จะหาที่ปรึกษา

3. ฝึกบริหารเวลา แพทย์ที่สามารถบริหารเวลาของตนเองได้ดี มักจะประสบความสำเรีจในการเรียน

4. ฝึกที่จะจัดลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วน ของทั้งงาน และ เรื่องส่วนตัว

5. รู้จัก milestone ของการเรียน ว่าแต่ละช่วงเวลา เราต้องรู้อะไร ทำอะไร เช่น 

- R1 ฝึกหาข้อมูลคนไข้ (การซักประวัติ และการตรวจร่างกายทุกระบบให้ละเอียด) และ ฝึก approach ลองอ่านตาม Harrison textbook

- R2 เรียนความรู้ของแต่ละหน่วยในเชิงลึก discuss

- R3 ฝึกเป็น team leader สามาถ integrate ความรู้ทั้งหมด ฝึกการประสานงาน และ  ฝึกทักษะการบริหาร ทั้งคน และ resource 

นาวาอากาศเอกหญิง สัญสณีย์  พงษ์ภักดี

ผู้อำนวยการกองตรวจโรคผู้ป่วยนอก และหัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา กองอายุรกรรม

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

5 มิ.ย.2565