หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด สาขาเวชบำบัดวิกฤต

 หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชบำบัดวิกฤต 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ