คู่มือการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิชาอายุรศาสตร์ทั่วไป 2561