ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ (4)

ข่าวประกาศ

รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคหัวใจ


 

รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322, 09 1735 7489

Last modified on Wednesday, 20 January 2021 04:40

รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคทางเดินอาหาร

ติดต่อสอบถามที่  บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322, 09 1735 7489


 

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร

ปีละ 2 คน

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วและต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ ในสาขาอายุรศาสตร์
2. เป็นแพทย์ประจ าบ้านหรือแพทย์ใช้ทุนปีสุดท้ายในการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์
3. เป็นผู้มีสิทธิสอบเพื่อหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น
โดยผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องสอบผ่านเพื่อได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ในปีการศึกษานั้น

พัทธกิจของการฝึกอบรม

     โรงพยาบาลภูมิพลอดุลเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการแพทย์หลักของกองทัพอากาศ ใน
การดูแลรักษาข้าราชการกองทัพอากาศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเป็นสถาบันฝึกอบรมนิสิตแพทย์ ผลิต
แพทย์และแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆที่ได้มาตรฐาน หน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกับกองอายุรกรรม มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ปุวยด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งมีหน้าที่ฝึกอบรม ผลิตอายุรแพทย์
โรคระบบทางเดินอาหารให้เพียงพอกับความต้องการทางด้านสุขภาพของประเทศไทย และตอบสนองภารกิจของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
     โดยการฝึกอบรมวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารของหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร กองอายุรกรรม นั้น
เพื่อให้ผู้ที่จบหลักสูตรมีความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารในระดับมาตรฐาน
นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการวิจัย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ปุวย ผู้ร่วมงาน
และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือ 2 หลักสูตรการฝึกอบรมฯ อนุสาขาอายุรศาสตร์
โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2562 ผู้ปุวยเป็นศูนย์กลาง มีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม
มีความรู้ความเข้าใจในระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อที่จะสามารถให้บริการสุขภาพแก่ชุมชนอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรอื่นๆ
รวมทั้งการปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย

 

Last modified on Wednesday, 20 January 2021 04:39

รับสมัครแพทย์ต่อยอดโรคไต


 

 รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 0 2534 7322, 09 1735 7489

ศูนย์โรคไต 0 2534 7937 - 8

Last modified on Wednesday, 20 January 2021 04:39

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม


 

รับสมัคร

แพทย์ประจำบ้านอายุรกรรม

ติดต่อสอบถามที่

บ.ก.อายุรกรรม 09 1735 7489

Last modified on Wednesday, 20 January 2021 04:38