ติดต่อสอบถาม / Contact Us

 contactus01

เจ้าหน้าที่ ธุรการ :
น.ต.หญิง วนิดา  ป้อมประสิทธิ์
โทรศัพท์ : 0917357489


ที่อยู่ :
กองอายุรกรรม ชั้น 4 อาคารคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220