คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันอังคาร เวลา 13.00 - 17.00 น., วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  -
  วันอังคาร
  นพ.สุรชัย  นิธิเกตุกุล
  วันพุธ
  -
  วันพฤหัสบดี
  นพ.ธนวรรธน์  เครือคล้าย
  วันศุกร์
  -