คลินิกโรคระบบประสาทวิทยา
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  -
  วันอังคาร
  น.อ.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี, น.ท.หญิงแสงเดือน  มโยทาร, น.ต.หญิงกาญจนา  ปิยะตานนท์, ร.อ.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล, พญ.มนัสพร
  วันพุธ
  -
  วันพฤหัสบดี
  น.อ.กฤติ  รื่นอารมณ์, น.ท.หญิงจิตรา  สุขพานิช
  วันศุกร์
  -