ห้องตรวจอายุรกรรมทั่วไป
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2558
  วันจันทร์
  พล.อ.อ.อรรณพ, น.อ.หญิงศันสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์, น.อ.บดินทร์  บุณยพุกกณะ, น.อ.ธนวิตต  สกุลแสงประภา, น.อ.พิทักษ์  วีระวัฒกานนท์, น.อ.พรชัย  ประสบวิทยา, น.อ.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี, น.ท.หญิงจิตรา  สุขพานิช, น.ท.หญิงแสงเดือน  มโยทาร, น.ท.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม, น.ท.หญิงหทัยรัตน์  เผ่าวิจารณ์, น.ต.หญิงชุติมา  อุปัชฌาย์, ร.อ.หญิงอัชพร  วิจิตรานุช, ร.ท.หญิงมนัสวี  อินทรพนทุวัฒน์, นพ.ศุภชาติ  ชมพูนุช, นพ.ธนวรรธน์  เครือคล้าย
  วันอังคาร
  น.อ.บดินทร์  บุณยพุกกณะ, น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ, น.อ.หญิงเบญจมาศ  ปิยะอิศรากุล, น.ท.จักรพงศ์  ไพบูลย์, น.อ.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล, น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล, น.อ.หญิงอุษณีย์  สุนันท์, น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ท.หญิงจิตรา  สุขพานิช, น.ท.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี, น.ต.วุฒิโชค ... , น.ต.หญิงปิยะวดี  หอมไกรลาศ, น.ต.วิทยา  จักรเพ็ชร์, น.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ, น.ต.หญิงชนันทา  หงส์ธนากร, ร.อ.สรพงษ์  มัณยานนท์, ร.อ.หญิงสุรีย์  อยู่วรรณกุล, ร.อ.หญิงเพ็ชชรี  พลมณี, ร.อ.หญิงดรุณี  วิริยาภรณ์
  วันพุธ
  พล.อ.ต.เอนก  ไสวเสวี, น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ, น.อ.หญิงเบญจมาศ  ปิยะอิศรากุล, น.อ.หญิงภัทรวดี   นาราวงศ์, น.อ.เอกภพ  จันทนพ, น.อ.หญิงอุษณีย์  สุนันท์, น.อ.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี, น.อ.กฤติ  รื่นอารมณ์, น.ท.หญิงแสงเดือน  มโยทาร, น.ต.หญิงกาญจนา  ปิยะตานนท์, น.ต.หญิงประจงจิตร์  แช่มสอาด, ร.อ.จรัส  ปิตวิวัฒน์นานนท์, ร.อ.ปัญญภัทร์  เจียมโพธิ์, พญ.มนัสพร มานัสสถิตย์
  วันพฤหัสบดี
  พล.อ.ต.หญิงสุชาดา  วรทรัชต์, น.อ.วรงค์  ลาภานันต์, น.อ.เอกภพ  จันทนพ, น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล, น.อ.พรชัย  ประสบวิทยา, น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา, น.อ.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล, น.อ.พัทธยา  เรียงจันทร์, น.ท.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี, น.ท.หญิงหทัยรัตน์  เผ่าวิจารณ์, น.ต.วุฒิโชค ... , น.ต.หญิงชุติมา  อุปัชฌาย์, น.ต.หญิงกาญจนา  ปิยะตานนท์, น.ต.หญิงปิยะวดี  หอมไกรลาศ, ร.อ.หญิงอัชพร  วิจิตรานุช, นพ.ศุภชาติ  ชมพูนุช
  วันศุกร์
  น.อ.หญิงศันสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์, น.อ.หญิงภัทรวดี   นาราวงศ์, น.ท.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม, น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ, น.ต.หญิงชนันทา  หงส์ธนากร, ร.อ.สรพงษ์  มัณยานนท์, ร.อ.จรัส  ปิตวิวัฒน์นานนท์, ร.อ.หญิงสุรีย์  อยู่วรรณกุล, ร.อ.หญิงเพ็ชชรี  พลมณี, ร.อ.หญิงดรุณี  วิริยาภรณ์, นพ.ธนวรรธน์  เครือคล้าย