คลินิกโรคไต
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : คลินิกโรคไต วันจันทร์ เวลา : 13.00 - 15.00 น., คลินิกผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  พล.อ.ต.กลศร  ภัคโชตานนท์, พล.อ.ต.อนุตตร  จิตตินันทน์, น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์, น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ท.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี, น.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ, ร.อ.หญิงสุรีย์  อยู่วรรณกุล
  วันอังคาร
  พล.อ.ต.กลศร  ภัคโชตานนท์, พล.อ.ต.อนุตตร  จิตตินันทน์, น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์, น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ท.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี, น.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ, ร.อ.หญิงสุรีย์  อยู่วรรณกุล
  วันพุธ
  -
  วันพฤหัสบดี
  -
  วันศุกร์
  -

 

ศูนย์โรคไต
ศูนย์โรคไต ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : คลินิกผู้ป่วยปลูกถ่ายไต วันจันทร์ เวลา : 09.00 - 12.00 น., คลินิกผู้ป่วยล้างไตทางหน้าท้อง วันพฤหัสบดี เวลา : 13.00 - 16.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  พล.อ.ต.กลศร  ภัคโชตานนท์, พล.อ.ต.อนุตตร  จิตตินันทน์, น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์, น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ท.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี, น.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ, ร.อ.หญิงสุรีย์  อยู่วรรณกุล
  วันอังคาร
  -
  วันพุธ
  -
  วันพฤหัสบดี
  พล.อ.ต.กลศร  ภัคโชตานนท์, พล.อ.ต.อนุตตร  จิตตินันทน์, น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์, น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ท.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี, น.ต.อนันต์  เชื้อสุวรรณ, ร.อ.หญิงสุรีย์  อยู่วรรณกุล
  วันศุกร์
  -