คลินิกโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : คลินิกเคมีบำบัด วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น., วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 - 12.00 น., คลินิกโรคโลหิตวิทยา วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  -
  วันอังคาร
  น.ต.หญิงชุติมา  อุปัชฌาย์, ร.อ.หญิงอัชพร  วิจิตรานุช, นพ.ศุภชาติ  ชมพูนุช
  วันพุธ
  น.อ.หญิงศันสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์, น.ท.หญิงหทัยรัตน์  เผ่าวิจารณ์, น.ต.ไกรพล  ทักษ์ประดิษฐ์, ร.อ.สรพงษ์  มัณยานนท์
  วันพฤหัสบดี
  น.ท.ฉัตรชัย  คูวัธนไพศาล
  วันศุกร์
  -