คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร
ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  -
  วันอังคาร
  -
  วันพุธ
  น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา, น.อ.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล, น.ท.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม, น.ต.หญิงชนันทา  หงส์ธนากร, ร.อ.หญิงเพ็ชชรี  พลมมณี
  วันพฤหัสบดี
  -
  วันศุกร์
  -