คลินิกโรคต่อมไร้ท่อ
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : คลินิกไทรอยด์ วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น., คลินิกต่อมไร้ท่อ วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  น.อ.หญิงอุษณีย์  สุนันท์
  วันอังคาร
  -
  วันพุธ
  น.อ.พรชัย  ประสบวิทยา, น.อ.หญิงอุษณีย์  สุนันท์
  วันพฤหัสบดี
  -
  วันศุกร์
  -