คลินิกโรคปอด
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : คลินิกโรคปอด วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น., คลินิกวัณโรค วันอังคาร เวลา 10.00 - 12.00 น., วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2558
  วันจันทร์
  น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ, น.อ.หญิงเบญจมาศ  ปิยะอิศรากุล, ร.อ.จรัส  ปิตวิวัฒน์นานนท์, ร.อ.หญิงดรุณี  วิริยาภรณ์
  วันอังคาร
  ร.อ.จรัส  ปิตวิวัฒน์นานนท์
  วันพุธ
  น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ, น.อ.หญิงเบญจมาศ  ปิยะอิศรากุล, ร.อ.หญิงดรุณี  วิริยาภรณ์
  วันพฤหัสบดี
  -
  วันศุกร์
  -