ศูนย์โรคหัวใจ
ห้องตรวจศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 4 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา  09.00 - 15.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2558
  วันจันทร์
  น.อ.กฤษฎา  ศาสตรวาหา, น.อ.วรงค์  ลาภานันต์, น.อ.เกีรยงไกร  จิรสิริโรจนากร, น.ต.หญิงประจงจิตร์  แช่มสอาด, น.ต.ธวัชชัย  นามวงศ์
  วันอังคาร
  น.อ.หญิงพัชรินทร์, น.อ.ชวลิต  ดังโกสินทร์, ร.อ.ปัญญภัทร์  เจียมโพธิ์
  วันพุธ
  พล.อ.ต.กัมปนาท  วีรกุล, น.อ.วรงค์  ลาภานันต์, น.อ.หญิงพัชรินทร์
  วันพฤหัสบดี
  น.อ.ธนวิตต  สกุลแสงประภา, ร.ท.ยุทธชัย  มาตระกูล, ร.ท.หญิงมนัสวี  อินทรพนทุวัฒน์
  วันศุกร์
  น.อ.ชวลิต  ดังโกสินทร์