คลินิกโรคทางจิตเวชและทั่วไป (นอกเวลา)
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา  16.00 - 20.00 น., วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
นัดหมายล่วงหน้า : 0 2534 7913 - 16 ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 8.00 - 20.00 น., วันเสาร์ 8.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 17/11/2558
  วันจันทร์
  น.อ.พิทักษ์  อ่อนศิริ
  วันอังคาร
  -
  วันพุธ
  ร.ท.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล
  วันพฤหัสบดี
  น.อ.พิทักษ์  อ่อนศิริ
  วันเสาร์
  ร.อ.อานันท์  ธรรมานุรักษ์กิจ(สัปดาห์คี่), พญ. มนัสพร มานัสสถิตย์(สัปดาห์คู่)