คลินิกโรคไต (นอกเวลา)
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา  16.00 - 20.00 น., วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
นัดหมายล่วงหน้า : 0 2534 7913 - 16 ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 8.00 - 20.00 น., วันเสาร์ 8.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
มายเหตุ : รายชื่อแพทย์ที่ลงตรวจอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามภารกิจราชการ
ปรับปรุงข้อมูล : 17/11/2558
  วันจันทร์
  น.ต.หญิงปิยะวดี  หอมไกรลาศ
  วันอังคาร
  พล.อ.ต.อนุตตร  จิตตินันทน์
  วันพุธ
  น.ท.พงศธร  คชเสนี, น.ต.หญิงปิยะวดี  หอมไกรลาศ
  วันพฤหัสบดี
  น.อ.ทวีพงษ์  ปาจรีย์
  วันเสาร์
  -