คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว (นอกเวลา)
ห้องตรวจอายุรกรรม ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ
บริการ : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา  16.00 - 20.00 น., วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
นัดหมายล่วงหน้า : 0 2534 7913 - 16 ในวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 8.00 - 20.00 น., วันเสาร์ 8.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2534 7913 - 16
ปรับปรุงข้อมูล : 19/10/2558
  วันจันทร์
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์  พิชญโยธิน, น.อ.เขษม  ธเนศวร 
  วันอังคาร
  น.อ.ชัยณรงค์  ธีราทร, น.อ.เขษม  ธเนศวร
  วันพุธ
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์  พิชญโยธิน, น.อ.เขษม  ธเนศวร
  วันพฤหัสบดี
  น.อ.ชัยณรงค์  ธีราทร, น.อ.เขษม  ธเนศวร
  วันเสาร์
  พล.อ.ต.วีระยุทธ์  พิชญโยธิน