ทำเนียบศิษย์เก่า - อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 
    รุ่นที่ 1 ปี 2555 - 2556
 
  1  นพ.ธีระศักดิ์  วัฒนสกุลเอก

    รุ่นที่ 2 ปี 2556 - 2557
 
  1  ร.อ.หญิงสรวงพัช  สีตกะลิน

    รุ่นที่ 3 ปี 2557 - 2558
 
  1  นพ.ภูริช  สุลัญชุปกร

    รุ่นที่ 4 ปี 2558 - 2559
 
  1  น.ต.ธวัชชัย  นามวงศ์