ทำเนียบศิษย์เก่า - แพทย์ต่อยอด
 
    รุ่นที่ 1 ปี 2541 - 2543
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  นพ.สุเทพ  พาทพุทธิพงศ์

    รุ่นที่ 2 ปี 2542 - 2544
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  นพ.ยงยุทธ์  เจียงวิริชัยกูร
  2  นพ.ปิยะ  ปรีดียานนท์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.สกุล  เล็กศรีสกุล
  2  นพ.พิชัย  ธนสุทธิเวศย์

    รุ่นที่ 3 ปี 2543 - 2545
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.ฐิติพร  วงศ์ชัยสุริยะ
  2  พญ.จุฑาธิป  โสพรรณตระกูล

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  พญ.จารุนันท์  มณีนุษย์

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  พญ.ประจงจิตร์  แจ่มสอาด

    รุ่นที่ 4 ปี 2544 - 2546
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  ร.อ.หญิงวรวรรณ  ชัยลิมปมนตรี
  2  นพ.ปริญญา  ลือชูวงศ์

    รุ่นที่ 5 ปี 2546 - 2548
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.จรรยาพร  ตั้งประเสริฐ

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  ร.อ.หญิงเลิศลักษณ์  เชาวน์ทวี

    รุ่นที่ 6 ปี 2547 - 2549
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  นพ.สืบพงศ์  สังข์อารียกุล
  2  นพ.อนันต์  เชื้อสุวรรณ

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  น.ต.วุฒิพงศ์  ไชยพรพัฒนา

    รุ่นที่ 7 ปี 2548 - 2550
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.พูนสุข  ประจักษ์ธรรม
  2  พญ.ฤทัยรัตน์  ไชยสัจ

    รุ่นที่ 8 ปี 2549 - 2551
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.อังคณา  เผ่าผา
  2  พญ.นพนิต   พัฒนชัยวิทย์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  น.ต.บุญชัย  สุธีสุนทรธรรม

    รุ่นที่ 9 ปี 2550 - 2552
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.สุรีย์  อินทร์พยุง
  2  พญ.จุไรลักษณ์  ป้องโสน

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  พญ.เพ็ชชรี  พลมณี

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  นพ.เกรียงศักดิ์  วัฒนาสวัสดิ์

    รุ่นที่ 10 ปี 2551 - 2553
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  นพ.นิธิเวช  อรุณโรจน์
  2  พญ.ปัทมาพร  คำใจ

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  น.ต.ธีรธร  วงศ์ชัยสุวรรณ

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  นพ.ศุภชัย  โรจน์ขรนภาลัย
  2  พญ.สรวงพัชร์  สีตกะลิน
  3  นพ.สุรชัย  ตั้งโลหะสุวรรณ

    รุ่นที่ 11 ปี 2552 - 2554
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.จุฑามาศ  ภูรินันท์
  2  พญ.จุฬารัตน์   บุญทศ

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.วัชรพงษ์   เหลืองไพรัตน์
  2  นพ.ฐิติกร  อรุณโรจน์

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  ร.อ.หญิงทิพยดาวรรณ  วิไลพันธุ์
  2  นพ.ปัญญภัทร์  เจียมโพธิ์
  3  นพ.ชาญชัย  ศีลพิพัฒน์

    รุ่นที่ 12 ปี 2553 - 2555
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พ.ต.นิมิต  โรจโนภาส
  2  นพ.กมลเดช  วงศ์พรภักดี
  3  พญ.ปิยะรัตน์  ไพรัชเวทย์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.กุลเทพ   รัตนโกวิท
  2  พญ.สุภาภรณ์   ศักดาพันธุ์ไพศาล

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  พญ.มนัสวี   อินทรพินทุวัฒน์
  2  นพ.จารุวิทย์  บุษบรรณ
  3  นพ.ธีรศักดิ์   วัฒนสกุลเอก

    รุ่นที่ 13 ปี 2554 - 2556
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.กัลย์ยมล  ธรรมนิรมล
  2  น.ท.หญิงดวงกลม  วงษ์สวรรค์
  3  นพ.พิเชษฐ  จารุศิริจินดา

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.ธราดล  ธาราศักดิ์
  2  พญ.อุษณีย์  รัตนทรงชัย

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  นพ.สรายุทธ  เอี่ยมสะอาด
  2  ร.อ.ธวัชชัย  นามวงศ์
  3  พญ.เจนจิรา  สวัสดิมานนท์

    รุ่นที่ 14 ปี 2555 - 2557
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  ร.อ.หญิงปิยะวดี  หอมไกรลาศ
  2  นพ.พลเศรษฐ  เกียรติยศนุสรณ์
  3  พญ.สุธีญา  จำปาวงศ์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  พญ.กัลยาณี  พรโกมลเมธกุล
  2  นพ.พินิจ  ศรีพธูราษฎร์

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  นพ.ชาญ  สภาพโสภณ
  2  นพ.ภูริทัต  เมืองบุญ
  3  นพ.รัชต์พงษ์  จรสัมฤทธิ์

    รุ่นที่ 15 ปี 2556 - 2558
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.ดลนภา  ภัทรฐิตินันท์
  2  นพ.ชวสร  ธรรมสถิร
  3  นพ.มงคล ทวันเวทย์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.อุดมรัช  โกวิททวิพัฒน์
  2  นพ.พงษ์พันธ์  สมบูรณ์

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  ร.อ.วิทยา  จักรเพ็ชร์
  2  นพ. พงรังศิษย์  กรุดภู่
  3  นพ.นัฐพล  แย้มพิกุลสกุล

    รุ่นที่ 16 ปี 2557 - 2559
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  นพ.กำปั่นทอง  ตั้งวีระพงษ์
  2  พญ.กมลวรรณ  ภัคโชตานนท์
  3  ร.อ. ณัฐพล  ปัทมินทร์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.ชายแดน  มณีจักร์
  2  พญ.วิรัญญา  รื่นรมย์

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  นพ.ทวีลักษณ์  ทวีวงศ์ไพจิตร

    รุ่นที่ 17 ปี 2558 - 2560
 
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต
  1  พญ.นิชา  ธำรงสัตย์
  2  นพ.รณกฤต  ลิ้มวราภัส
  3  นพ.กิตติศักดิ์  ธัญวิรัณโรจน์

สาขาอายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร
  1  นพ.จีรพงษ์  ศิลาสุวรรณ
  2  พญ.นพมาศ  แก้วเขียว

สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  1  พญ.สุทัตตา  ไพบูลย์ศิลป์