งานวิจัยของอายุรแพทย์
  

1. น.อ.กฤษฎา ศาสตรวาหา
“การศึกษาวิจัยแบบสุ่ม ปกปิดข้อมูลสองทาง มียาหลอกเป็นกลุ่มควบคุมคู่ขนาน เพื่อประเมินผลของยาอะลิโรคูแมบ (เอสเออาร์236553/อาร์อีจีเอ็น727) (Alirocumab (SAR236553/REGN727)) ต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของโรดหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยซึ่งเพิ่งมีกลุ่มอาการหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
”A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Effect of Alirocumab (SAR236553/REGN727) on the Occurrence of Cardiovascular Events in Patients Who Have Recently Experienced an Acute Coronary Syndrome”

2. น.อ.กฤษฎา  ศาสตรวาหา
“การศึกษารูปแบบการใช้ยา antithrombotic และ INP ที่เหมาะสมในผู้ป่วย Non – valvular atrial fibrillation ในประเทศไทยแบบหสถาบัน”

3. น.อ.กฤษฎา  ศาสตรวาหา
“การติดตามระดับ INP ที่เหมาพสมในผู้ป่วย valvular atrial fibrillation และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมในประเทศ”

4. น.อ.ธนวิตต  สกุลแสงประภา
“การติดตามแบบระยะยาวของการรักษาด้วยยาป้องกัน การเกิดลิ่มเลือด ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในเอเชีย” (EPICOR-Asia. Long-term follow-up of antithrombotic management patterns in Acute coronary Syndrome patients in Asia)

5. น.ท.พงศธร  คชเสนี
“การศึกษาเชิงสังเกตการณ์ของยา Vessel® (Sulodexide) ในผู้ป่วยเบาหวานชาวไทยที่มีภาวะอัลบูมินรั่วในปัสสวะ (การศึกษา VALUE-T Study)”

6. น.อ.วรงค์  ลาภานันต์
“การจัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่มีอาการคงที่แบบสังเกตการณ์ไปข้างหน้าในระยะยาว (ProspeCtiveoservationaLongitudunalReglstry of patients with stable coronary artery disease, clarify)

7. ร.อ.สรพงษ์  มัณยานนท์
 “ A prospective study of prophylactic gastrostomy in head and neck cancer patients undergoing chemoradiotherapy in real-word practice”

8. ร.อ.หญิงนพนิต  พัฒนชัยวิทย์
“การปรับปรุงผลทางคลินิกในการรักษาโรคไต ผ่านระบบทะเบียนโรคโกเมอรูลัสในประเทศไทย” (Improvement of Clinical Outcome in Kidney Diseases via On-line Thai Glomerular Disease Registry)

9. น.อ.กฤษฎา  ศาสตรวาหา
“การศึกษาระบาดวิทยาแบบตัดขวางและแบบระยะยาว ในหลายสถาบัน แบบไปข้างหน้า โดยเก็บข้อมูลของโรงพยาบาล ประเภทไม่มีการทดลองใดๆ ในอาสาสมัครคนไทยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

10. น.ท.หญิงแสงเดือน  มโยทาร
การศึกษาการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยสมองขาดเลือดในระยะเฉียบพลัน

 

ผลงานวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน
  
ปีการศึกษา 2557

1. แพทย์หญิงศุจิพิชชา  จันทรประภาพกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา น.ท.หญิงแสงเดือน  มโยทาร
“อัตราความชุกและสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทย์ทหารอากาศ” ( Prevalence and etiology of stroke in the young adults in Bhumibol Adulyadej Hospital )

2. แพทย์หญิงสุพรรณวิภา  ภู่ดี, อาจารย์ที่ปรึกษา น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล
“การศึกษาอัตราการเสียชีวิตและปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือดในผู้ป่วยอายุรกรรมของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในปี 2557” ( Mortality rate and risk factor of mortality of patient with bacterial septicemia in Bhumibol Adulyadej Hospital )

3. แพทย์หญิงธนัทชานันท์  สกุลวิวัฒน์กิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา ร.ท.หญิงเพ็ชชรี  พลมณี
“อัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” ( The Success Rate in the Treatment of  Chronic  Hepatitis C Patients of the Bhumibol Adulyadej Hospital )

4. นายแพทย์เกียรติภูมิ  บูรณวนิช,  อาจารย์ที่ปรึกษา น.ต.หญิงสมโชดก  ชาครียรัตน์
“ผลของการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะวิธี Laparoscopic Sleeve Gastrectomy ต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก, การควบคุมระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีหรือไม่มีโรคเบาหวานในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” ( Effects of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy on body weight and glycemic control among morbidly obese patients with or without diabetes in Bhumibol Adulyadej Hospital )

5. นายแพทย์ดิษพล  ฐิติวราภรณ์, อาจารย์ที่ปรึกษา น.ท.พงศธร  คชเสนี
“อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบทางคลินิกของการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะแบบไม่มีอาการ ในช่วงหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” ( Incidence, Risk factors and Clinical Impact of Asymptomatic Bacteriuria in Early Post Kidney Transplantation Period in Bhumibol Adulyadej Hospital )

6. แพทย์หญิงสุทัตตา  ไพบูลย์ศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา น.ต.ไกรพล  ทักษ์ประดิษฐ์
“ความชุกของการเกิดภาวะหลอดเลือดดำอุดตันที่ขาโดยไม่มีอาการของหญิงตั้งครรภ์ในช่วงการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยวัดด้วยการทำอัลตราซาวด์” (Prevalence of asymptomatic deep venous thrombosis in pregnancy during puerperium in Bhumibol   Adulyadej Hospital detected by ultrasound )

7. แพทย์หญิงจันทน์กะพ้อ  กฤษณพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา น.ท.พงศธร  คชเสนี
“อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงหลังผ่าตัดปลูกถ่ายไตในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช” ( Incidence, risk factors and clinical impact of urinary tract infection in early post kidney transplantation period in Bhumibol Adulyadej Hospital )