หนังสือ / ตำรา
 
 
book1
Practical Medicine,
บรรณาธิการ: ชินวัตร์ สุทธิวนา, สัญสณีย์ พงษ์ภักดี, 2007,
ISBN 978-974-7545-38-8
 
book2
Critical Care Nephrology and Dialysis 2009,
บรรณาธิการ: อนุตตร จิตตินันทน์, พงศธร คชเสนี, 2009,
ISBN 978-974-7545-48-7
 
book3
Guideline in Medicine 2012,
บรรณาธิการ:สัญสณีย์ พงษ์ภักดี, นพนิต พัฒนชัยวิทย์,
แสงเดือน มโยทาร, จรัส ปิตวิวัฒนานนท์, กฤติ รื่นอารมณ์,
2012
 
book4
Bhumibol Adulyadej Hospital Neurological cases Handbook,
สัญสณีย์ พงษ์ภักดี 2015,
ISBN 978-616-394-262-3