วิสัยทัศน์

 • ให้บริการและการฝึกอบรมทางอายุรกรรมระดับตติยภูมิที่มีคุณภาพระดับประเทศ


พันธกิจ

 • มีหน้าที่ ตรวจ วินิจฉัย และให้การบริการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยทางอายุรกรรมทั่วไป, อายุรกรรมเฉพาะโรค และฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยอายุรกรรมแบบองค์รวมอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจ
 • ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการรักษาด้านอายุรศาสตร์
 • รับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และการฝึกอบรมวิชาอายุรศาสตร์แก่ จนท., แพทย์, แพทย์ประจำบ้าน, นิสิตแพทย์, พยาบาล และจ่าอากาศพยาบาล หลักสูตรที่เปิดสอนมี ๓ ระดับ ได้แก่
            ๑. หลักสูตรแพทยศาสตร์บันฑิต สอน นสพ.ปี ๔-๖ โครงการ แพทย์แนวใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชั้นปีละ ๓๐ คน
            ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่ออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป หลักสูตร ๓ ปี ชั้นปีละ ๑๐ คน
            ๓. หลักสูตรแพทย์เฉพาะทางสาขาวิชาย่อย ต่อยอด (Fellow) อายุรศาสตร์เฉพาะโรค หลักสูตร ๒ ปี มี ๓ สาขาวิชา ได้แก่
                      - อายุรศาสตร์โรคไต ชั้นปีละ ๒ คน
                      - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ชั้นปีละ ๓ คน
                      - อายุรศาสตร์โรคทางเดินอาหาร ชั้นปีละ ๒ คน