พ.ศ. จำนวนผู้ป่วยของ กองอายุรกรรม
ผู้ป่วยนอก
(ครั้งการตรวจ/ปี)
ผู้ป่วยใน
(ครั้งการรับไว้/ปี)
 2555 174,635 6,356
 2556 139,316 5,935
 2557 163,672 5,599