male2

ชื่อ-สกุล : นพ.ธนวรรธน์   เครือคล้าย
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์,
วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันเสาร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.

Last modified on Friday, 27 November 2015 18:18