personnel_kidney07

ชื่อ-สกุล : น.อ.ทวีพงศ์  ปาจรีย์
ตำแหน่ง : น.บริหาร รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
ความเชี่ยวชาญ :
อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พบ., ว.ว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
อ.ว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต,
Certificate in Nephrology Fellow , University of London, UK


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์โรคไต วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.


 personnel_kidney01

ชื่อ-สกุล : น.ท.พงศธร   คชเสนี
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์โรคไต
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พบ., ว.ว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
อ.ว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต,
MSc in Nephrology, University of Sheffield, UK


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์โรคไต วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 16.00 - 20.00 น.


 personnel_kidney02

ชื่อ-สกุล : น.ท.หญิงวรวรรณ   ชัยลิมปมนตรี
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์โรคไต
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พ.บ., ว.ว.สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
ว.ว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต,
Certificate in Nephrology Fellow, University of British Columbia, Canada


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์โรคไต วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.


 personnel_kidney03

ชื่อ-สกุล : น.ต.หญิงปิยะวดี  หอมไกรลาศ
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
วว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันพุธ เวลา 16.00 - 20.00 น.


 personnel_kidney04.jpg

ชื่อ-สกุล : น.ต.อนันต์   เชื้อสุวรรณ
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
วว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต,
Certificate in Nephrology Fellow  ,University of Pittsburgh, USA


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์โรคไต วันจันทร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
ศูนย์โรคไต วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.


 personnel_kidney05.jpg

ชื่อ-สกุล : ร.อ.หญิงนพนิต   พัฒนไชยวิทย์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
วว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต,
กำลังศึกษาต่อ  University of Washington Medical center, USA


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
-

ตรวจนอกเวลาราชการ
-


 personnel_kidney06.jpg

ชื่อ-สกุล : ร.อ.หญิงสุรีย์   อยู่วรรณกุล
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว. สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป,
วว. สาขาอายุรศาสตร์โรคไต


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.00 น.
ศูนย์โรคไต วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.00 น.

Last modified on Friday, 27 November 2015 11:09