personnel_infectious01

ชื่อ-สกุล : น.อ.บดินทร์   บุณยพุกกณะ
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์,
วว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ,
วว. สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันอังคาร เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.


 personnel_infectious02

ชื่อ-สกุล : น.อ.หญิงภัทรวดี   นาราวงศ์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
วุฒิการศึกษา :


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.


 personnel infectious03

ชื่อ-สกุล : น.อ.ธนาสนธิ์   ธรรมกุล
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์,
วว.สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 16.00 - 20.00 น.


 male2

ชื่อ-สกุล : น.อ.พัทธยา   เรียงจันทร์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
วุฒิการศึกษา :


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ, วันพฤหัสบดี เวลา 16.00 - 20.00 น.

Last modified on Friday, 27 November 2015 17:40