Personnel_hematology01

ชื่อ-สกุล : น.อ.หญิงศันสนีย์   เอกเผ่าพันธุ์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือดและมะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา :
วทบ., พบ.,
วว.สาขาโลหิตวิทยา,
อว.สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.


 Personnel_hematology02

ชื่อ-สกุล : น.ท.หญิงหทัยรัตน์  เผ่าวิจารณ์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.


 Personnel_hematology03

ชื่อ-สกุล : น.ต.ไกรพล  ทักษ์ประดิษฐ์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 16.00 - 20.00 น.


 female2

ชื่อ-สกุล : น.ต.หญิงชุติมา   อุปัชฌาย์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น.


 Personnel_hematology04

ชื่อ-สกุล : ร.อ.สรพงษ์   มัณยานนท์
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด,
วว.สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.

ตรวจนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 16.00 - 20.00 น.


 female2

ชื่อ-สกุล : ร.อ.หญิงอัชพร  วิจิตรานุช
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.สาขาอายุรศาสตร์,
วว.สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น.


 male2

ชื่อ-สกุล : นพ.ศุภชาติ  ชมภูนุช
ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วุฒิการศึกษา :
พบ., วว.อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ
ห้องตรวจอายุรกรรม วันจันทร์, วันพฤหัสบดี เวลา 8.00 - 12.00 น.
ห้องตรวจอายุรกรรม วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น.


 female2

ชื่อ-สกุล : พญ.ไพลิน  บุญมา
ความเชี่ยวชาญ :
วุฒิการศึกษา :


ตารางออกตรวจ :
ตรวจในเวลาราชการ

ตรวจนอกเวลาราชการ

Last modified on Wednesday, 02 December 2015 14:21