ทำเนียบ ผอ. กองอายุรกรรม


board15
นาวาอากาศเอก
เดชพนต์  โลหะนะ


(ต.ค.2556 ถึง ปัจจุบัน)

ลำดับ รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง
1 น.อ.น้อย  ปาณิกบุตร 2506
2 น.อ.สนอง  สุขเสงี่ยม 2516
3 น.อ.อาวุธ  สิริกรรณะ 2516 - 2520
4 น.อ.ประพัตรา  ตัณฑ์ไพโรจน์ 2520 - 2524
5 น.อ.สุหัท  วัฒนพงศ์ 2524 - 2527
6 น.อ.สมบัติ  ธีระวุฒิ 2527 - 2530
7 น.อ.จิรกร  อากาศบดี 2530 - 2533
8 น.อ.ไพฑุรย์  จ๋วงพานิช 2533 - 2535
9 น.อ.หญิงโอบแก้ว  ดาบเพ็ชร 2535 - 2536
10 น.อ.วิศิษฐ์  ดุสิตานนท์ 2536 - 2539
11 น.อ.สมชาย  มีมณี 2539 - ก.ย.2542
12 น.อ.บรรหาร  กออนันตกูล ต.ค.2542 - ก.ย.2546
13 พล.อ.ต.กลศร  ภัคโชตานนท์ ต.ค.2546 - ก.ย.2550
14 น.อ.หญิงศันสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์ ต.ค.2550 - ก.ย.2556
15 น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ ต.ค.2556 ถึง ปัจจุบัน

 

 

   


นกข. กองอายุรกรรม

ลำดับ หน่วย รายนามหัวหน้าหน่วย
1 หน่วยโรคปอด น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ
2 หน่วยโรคหัวใจ น.ต.หญิงประจงจิตร  แช่มสะอาด
3 หน่วยโรคไต น.ท.พงศธร  คชเสนี
4 หน่วยโรคติดเชื้อ น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล
5 หน่วยโรคทางเดินอาหาร น.อ.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล
6 หน่วยโรคต่อมไร้ท่อ น..อ.พรชัย  ประสบวิทยา
7 หน่วยประสาทวิทยา น.อ.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี
8 หน่วยโลหิตวิทยา และมะเร็งวิทยา น.อ.หญิงศัสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์
9 หน่วยจิตเวช ร.ท.ปิยะวัฒน์  เด่นดำรงกุล
10 หน่วยโรคข้อและรูมาติสซั่ม
(โรคภูมิแพ้และ๓มิคุ้มกันทางคลินิก)
นพ.ธนวรรธน์  เครือคล้าย
     

 

   


คณะกรรมการวิชาการและฝึกอบรม
กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. 2558


ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 น.อ.หญิงศันสนีย์  เอกเผ่าพันธุ์ ที่ปรึกษา
2 น.อ.เดชพนต์  โลหะนะ ประธานคณะกรรมการ
3 น.อ.ชินวัตร์  สุทธิวนา กรรมการ
4 น.อ.ธนาสนธิ์  ธรรมกุล กรรมการ
5 น.อ.สุพจน์  ตันติพานิชธีระกุล กรรมการ
6 น.อ.หญิงอุษณีย์  สุนันท์ กรรมการ
7 น.ท.พงศธร  คชเสนี กรรมการ
8 น.ท.หญิงสัญสณีย์  พงษ์ภักดี เลขานุการคณะกรรมการ
9 น.ต.หญิงประจงจิตร์  แช่มสะอาด กรรมการ